محل تبلیغ شما4

تعرفه آگهی ها

تعرفه ها بر حسب تومان می باشند.
 
یک ماه
دو ماه
سه ماه
شش ماه
 
معمولی
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
لینک دار
3,000
15,000
25,000
40,000
 
تک ستاره
4,000
30,000
50,000
80,000
 
دو ستاره
5,000
45,000
75,000
120,000
 
سه ستاره
6,000
60,000
100,000
160,000
 
چهار ستاره
7,000
75,000
125,000
200,000
 
پنج ستاره
8,000
90,000
150,000
240,000
 
شش ستاره
9,000
105,000
175,000
280,000
 
هفت ستاره
10,000
120,000
200,000
320,000